Privilegijos dvasininkams

Peržvelgiau savo senesnes nuorodas ir radau šį 2016-ųjų straipsnį apie privilegijas dvasininkams:

Šiuo metu Lietuvoje yra keliasdešimt asmenų, kurie laikomi labai svarbiais ir kuriems keliaujant lėktuvu taikomos privilegijos - lėktuvo laukimas VIP salėje, kurioje būtinai turi būti parduotuvė, atskira aikštelė transporto priemonėms statyti ir t.t. Šių žmonių ratą ketinama praplėsti.

Šiuo metu labai svarbiais asmenimis, kuriems taikomos privilegijos skrendant lėktuvu, yra šalies prezidentas, Seimo pirmininkas ir vicepirmininkai, visi Vyriausybės nariai, Konstitucinio ir Aukščiausiojo teismų pirmininkai, Konstitucinio Teismo teisėjai, kadenciją baigę Lietuvos prezidentai, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas bei visų jų sutuoktiniai, vykstantys kartu, taip pat Lietuvos kariuomenės vadas, valstybės kontrolierius, Lietuvos Katalikų Bažnyčios kardinolai, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas ir kitų tradicinių Lietuvoje registruotų konfesijų aukščiausiojo rango dvasininkai.

Respublika

Ką daryti?

 • Valstybė, organizacijoms skleidžiančioms netiesą, turėtų taikyti baudas ar papildomus mokesčius, o ne privilegijas.

Keliui į Merkinės piramidę 0,5 milijono eurų

 • 2020-12-13
 • Laisvamanis
 • LGBT

510 tūkst. eurų skirta buvusiam šunkeliui nuo magistralės Vilnius-Druskininkai iki Merkinės piramidės (Varėnos r.) asfaltuoti. Ką ten asfaltuoti – paklotas puikiausias pagrindas, nuokalnėje įrengtas vandens drenažas, taip pat darbų pabaigos dar laukia dvi automobilių stovėjimo aikštelės.

Sutikite, skamba kiek makabriškai: lėšos keliui Merkinės piramidės link asfaltuoti skirtos įgyvendinant Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą.

Lietuvos rytas

Kas gi yra ta Merkinės piramidė?

Tai naujojo amžiaus dvasinių judėjimų ir krikščionybės kratinį propaguojančio tipo Povilo Žėkos nuo 2002-ųjų pastatyti keli objektai.

Teritorijoje yra tokie dalykai, kaip:

Pranašo Elijo, uolaus kovotojo su stabų garbinimu skulptūra. Aplink informaciniuose stenduose daug kalbama apie Dievo pagalbą, išsivadavimą iš nuodėmių, dvasinį išgijimą, niekur nerasi užuominų apie šių dienų negandą – koronavirusą, nors dauguma lankytojų dabar čia atvažiuoja būtent dėl to.

Paviljonas, kuriame galima įsipilti, kaip teigiama, energetinio vandens.

Kupolas ir piramidė - objektai neva suformuojantys harmoninę energinę erdvę, kurioje nuosekliai pabuvęs žmogus atgauna ilgalaikę dvasinę pusiausvyrą, pagerėja sveikata.

Nuorodos

Jūsų pinigai religijai - 1 milijonas eurų bažnyčiai Prienuose

Kultūros infrastruktūros centro užsakymu bus atnaujinta Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčia. Už beveik 1 mln. eurų bus remontuojamos ir restauruojamos bažnyčios vidaus patalpos.

Lietuvos rytas

Ką daryti?

 • Valdininkams: Gal jums pinigų per daug? Nešvaistykite pinigų netiesos sklaida užsiimančioms organizacijoms.
 • Religinėms organizacijoms: jeigu nesugebate patys prižiūrėti savo pastatų, parduokite juos tiems, kurie galės prižiūrėti.

Svarbu

 • Ar tikrai Katalikų Bažnyčia su savo daugiamilijoniniais turtais ir nemokėdama mokesčių pinigų neturi?
 • Istorijos paveldą reikia saugoti ir prižiūrėti, bet jeigu savininkas negali to daryti, tai derėtų perduoti jį valstybei arba privatiems savininkams, kurie turi galimybes patys prižiūrėti, nesigviešdami svetimų pinigų.

Jūsų pinigai religijai - 50 tūkstančių eurų Šilutėje bažnyčioms

Valdininkai nusprendė Šilutės rajono bažnyčių remontui skirti 50 tūkst. eurų. Tačiau juos padalijo ne po lygiai kiekvienai tikinčiųjų bendruomenei, o pagal tai, kiek čia stovi kiekvienos konfesijos maldos namų ir koks skaičius žmonių jose lankosi.

„20 procentų yra skiriama liuteroniškom bažnyčiom ir parapijom, ir 80 procentų skiriama katalikiškom bažnyčiom, parapijom. Šiandieną mes stovime Saugose ir yra dvi bažnyčios šalia viena kitos. Yra liuteroniška didžioji ir katalikiška mažoji. Tad dabar galime sulyginti“, – sako evangelikų liuteronų kunigas Mindaugas Žilinskis.

Vakarų ekspresas

Ką daryti?

 • Savivaldybėms: Gal jums pinigų per daug? Nešvaistykite pinigų netiesos sklaida užsiimančioms organizacijoms.
 • Religinėms organizacijoms: jeigu nesugebate patys prižiūrėti savo pastatų, parduokite juos tiems, kurie galės prižiūrėti

Jūsų pinigai religijai - naujasis biudžetas

Seimas ir vyriausybė planuoja kitų metų biudžetą.

Biudžete grynai religijos sklaidai bus skirta:

 • Tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms - 1.6 milijo eurų
 • Kauno kunigų seminarija - 112 tūkstančiai eurų
 • Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija - 37 tūkstančiai eurų
 • Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija - 121 tūkstantis eurų

Taip pat, nereikėtų pamiršti, kad VDU taip pat yra katalikų teologijos fakultetas…

Nacionalinė šeimos taryba

Nacionalinės šeimos tarybos pirmininke Seimas paskyrė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto docentę Ramunę Jurkuvienę, daliai opozicijos kritikuojant kandidatę dėl jos konservatyvių pažiūrų.

Liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė-Nielsen teigė, jog nerimą kelia būsimos vadovės požiūris į smurtą artimoje aplinkoje. „Pasisakymai apie smurtą artimoje aplinkoje, mėginimai ieškoti kažkokių giluminių priežasčių ar netgi kalbėti apie tai, kad mes nežinome, kiek kartų moterys smurtauja prieš vyrus, yra tikrai mėginimas neigti šios labai opios problemos mastą“, – teigė V. Čmilytė-Nielsen.

Nacionalinė šeimos taryba kaip institucija numatyta prieš porą metų Seimo priimtame prieštaringų vertinimų sulaukusiame Šeimos stiprinimo įstatyme. Jo šalininkai teigė, jog įstatymas būtinas siekiant užtikrinti ilgalaikę ir koordinuotą šeimos politiką, o kritikai įžvelgė galimybę diskriminacijai.

Įstatymo preambulėje skelbiama, kad „šeimos pagrindas yra laisvas vyro ir moters apsisprendimas prisiimti šeimai būdingas moralinio ir teisinio pobūdžio pareigas“, o „vyro ir moters papildomumas yra šeimos, kaip pirminės ir prigimtinės bendruomenės bei palankiausios vaiko augimo, vystymosi ir ugdymo aplinkos, kūrimo pagrindas“.

Kauno diena

Šiai tarybai biudžete numatoma 62 tūkstančiai eurų.

(Ko gero) jūsų pinigai religijai

Šiandien atradau BNS paskelbtą pranešimą spaudai, kuriame raginama, daugiau laiko turiningai praleisti su vaikais.

Deja, vienas iš raginimų yra:

Aišku, pats aukščiausias, sakyčiau, buvimo drauge būdas, artimiausias ir intymiausias, kai šeimai pavyksta melstis kartu. Pavyzdžiui, atsiversti Šventą Raštą, paskaityti trumpą skyrelį ir paklausti, ką vaikai suprato šio pamokymo kontekste bei pasidalinti suaugusiems, kaip jie supranta.

Tai yra nepaprastai graži galimybė įvesti vaikus į tikėjimą. Tad šis laikas mums primena apie svarbius gyvenimo elementus: sveikatą, gyvybę, taip pat mirtį ir amžinąjį gyvenimą. Tai galimybė vieniems su kitais suartėti“, - sako vyskupas.

Prie šio “Lietuvos sveikatos” pranešimo spaudai pridėtas ir “Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo logotipas”, o tai suteikia pagrindo manyti, kad straipsnį, religijos reklamą, finansavo jūsų - mokesčių mokėtojų pinigai.


Aš nusiunčiau klausimą apie finansavimą pranešimo autorei.

Jūsų pinigai pagerbti popiežiui

Gruodžio 13 Seime buvo nutarta:

Paskelbti 2020 metus Šventojo Jono Pauliaus II metais.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei: […] 2020 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Vyriausybės patvirtintai Šventojo Jono Pauliaus II metų minėjimo programai įgyvendinti.

Nuorodos

Komentaras

Apmaudu, kad mūsų pinigai švaistomi religijos prietarų sklaidai. Apmaudu, kad taip pagerbiamas didžiausiai netiesos sklaida užsiimančiai organizacijai vadovavęs tipas.

Mokesčių mokėtojų pinigai Bažnyčios turtui remontuoti

Pra­bė­go be­veik me­tai po vi­suo­me­ni­nin­kų su­kel­to skan­da­lo dėl nyks­tan­čio Lin­ku­vos (Pakruojo r.) kar­me­li­tų vie­nuo­ly­no ir pa­ža­dų jį res­tau­ruo­ti. Is­to­ri­jos bei kul­tū­ros pa­mink­las, kol kas gel­bė­tas tik su­si­ti­ki­mais ir po­kal­biais, griū­va to­liau. Šan­są iš­lik­ti uni­ka­liam pa­sta­tui tei­kia šio­mis die­no­mis pa­siek­tas Sei­mo pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Pranc­kie­čio ir Šiau­lių vys­ku­po Eu­ge­ni­jaus Bar­tu­lio su­si­ta­ri­mas.

Per­nai ru­de­niop į Lin­ku­vą bu­vo at­vež­ta dau­giau kaip tūks­tan­tis kvad­ra­ti­nių met­rų čer­pių, pa­rū­pin­tų Šiau­lių vys­ku­pi­jos. Per­deng­ti vie­nuo­ly­no sto­gą skir­tos čer­pės su­dė­tos sau­go­ti mies­to prieš­gais­ri­nės ko­man­dos kie­me. Kaip bu­vo su­krau­tos, taip jas ug­nia­ge­siai iki šiol ir te­be­sau­go.

Šio­mis die­no­mis Lin­ku­vos vie­nuo­ly­no iš­sau­go­ji­mo klau­si­mus vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis ap­ta­ri­nė­jo su Sei­mo pir­mi­nin­ku Vik­to­ru Pranc­kie­čiu.

Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­dė­jė­ja Ka­ro­li­na Sam­so­no­va in­for­ma­vo, kad su­si­ti­ki­mo me­tu bu­vo su­tar­ta dėl vie­nuo­ly­no per­da­vi­mo pa­nau­dai Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei. Pre­li­mi­na­rus pa­nau­dos ter­mi­nas – tris­de­šimt me­tų.

„Pas­ta­to būk­lė la­bai pra­sta. Kai bus su­da­ry­ta jo pa­nau­dos su­tar­tis su Sa­vi­val­dy­be – at­si­ras ga­li­my­bė skir­ti lė­šų gel­bė­ti vie­nuo­ly­ną. Ti­ki­mės, kad vis­kas bus tvar­ko­ma kuo grei­čiau. Pra­džią dar­bams tu­ri duo­ti vys­ku­po pa­reng­ta pa­nau­dos su­tar­tis“, – sa­kė „Šiau­lių kraš­tui“ K. Sam­so­no­va.

(Pagal Šiaulių kraštas)

Taigi… Bažnyčia nesugeba išlaikyti savo pastatų, reikalauja, kad jų remontą finansuotų iš jūsų pinigų, statybos medžiagas saugo ugniagesiai.

Gerai, kad už remontą savivaldybė bent 30-iai metų gaus teisę naudotis tais pastatais, bet daug teisingiau būtų, jeigu Bažnyčia atiduotų tuos pastatus valstybei / savivaldybei, juk jie tuos pastatus įsigijo vien dėl to, kad sugebėjo apmulkinti mūsų protėvius ir išvilioti iš jų pinigus.

Jūsų pinigai religijai – 2,4 mln eurų

2,4 milijonų eurų skirta Aušros vartų koplyčios atnaujinimui.

Žinau, kad žmonės dažnai sako, jog bažnyčios – kultūros paveldas, bet aš tik priminsiu, kad jeigu savininkas (Bažnyčia) nesugeba prižiūrėti savo nuosavybės, tai derėtų tą nuosavybę parduoti arba padovanoti tiems, kas gali ją prižiūrėti.

Jeigu Bažnyčiai nereikia leisti savo pinigų savo turto priežiūrai, tai tuomet gali tuos pinigus naudoti prietarų sklaidai. Tad apmaudu, kad finansuojame prietarų sklaidą.

Svarbu ir tai, kad netikintiems turistams pasižiūrėti į tą kultūros paveldą nėra lengva – prieš porą metų bandžiau artimiesiems parodyti Aušros vartus – praktiškai nieko apžiūrėti iš arti neišeina, nes pastoviai be pertaukos vienos pamaldos po kitų vis blokuoja visą tą kultūros paveldą.

Kitąmet bus pradėta atnaujinti Aušros vartų koplyčia ir greta esanti šv.Teresės bažnyčia, pranešė Vilniaus arkivyskupija.

Kultūros ministerija šiam istoriniam objektui patvirtino ES Struktūrinių fondų paramą. Iš viso Aušros vartų atnaujinimo darbams bus skirta 2,9 mln. eurų, iš jų 2,4 mln. eurų yra ES parama, valstybė prisidės per 400 tūkst. eurų. Darbai vyks 2018–2020 metais.

(Pagal 15min)

Nematau jokio reikalo švaistyti mokesčių mokėtojų pinigus religijai finansuoti. Juolab, kad Bažnyčios milijoninės ivesticijos rodo, kad pinigų jai netrūksta:

„Sugrąžinus jį mums po sovietinės okupacijos, pastatų būsena buvo avarinė, jeigu nepasakyti tragiška, o sklypas taip pat visiškai apleistas. Tad mąstėme, kaip prikelti naujam gyvenimui objektą, esantį tokioje geroje kurorto vietoje. Tad rengdami šį projektą atlikome Palangos miesto-kurorto rinkos analizę, tarėmės su nekilnojamojo turto plėtros specialistais, turinčiais patirtį šioje srityje, ir su jų pagalba bandėme įvertinti ilgalaikės plėtros perspektyvas, o tuomet siekėme sukurti projektą, kuris derėtų ir su aplinka, ir su poreikiais“, – tikina Kauno arkivyskupijos atstovas.

Jis mini, kad investicijos į objektą sudarė per du milijonus eurų. „Dalį lėšų investavo mūsų Ekonomo tarnyba, kitą dalį – objekto nuomininkai bei projekto operatoriai“, – pažymėjo D.Chmieliauskas.

(Pagal 15min)

Bažnyčia švaistosi milijonais, bet priešgaisrinei signalizacijai įsirengti gviešiasi jūsų pinigų

Apmaudu, kad valdžia švaisto pinigus prietarų sklaidai. Bažnyčia pinigų tikrai turi ir gali savo turtą ir apdrausti ir įsirengti priešgaisrinę signalizaciją.

Kultūros paveldo departamentas per atskirą programą 2017 metams finansuoja tokių sistemų įrengimą bažnyčiose. Kiek žinau, po vieną bažnyčią iš vyskupijų priešgaisrinę sistemą turės. Šiais metais tam skirta apie 50 000 eurų, tačiau realus poreikis – apie milijoną eurų.

(Pagal bernardinai)

O kad pinigų Bažnyčiai netrūksta rodo jos milijoninės ivesticijos:

„Sugrąžinus jį mums po sovietinės okupacijos, pastatų būsena buvo avarinė, jeigu nepasakyti tragiška, o sklypas taip pat visiškai apleistas. Tad mąstėme, kaip prikelti naujam gyvenimui objektą, esantį tokioje geroje kurorto vietoje. Tad rengdami šį projektą atlikome Palangos miesto-kurorto rinkos analizę, tarėmės su nekilnojamojo turto plėtros specialistais, turinčiais patirtį šioje srityje, ir su jų pagalba bandėme įvertinti ilgalaikės plėtros perspektyvas, o tuomet siekėme sukurti projektą, kuris derėtų ir su aplinka, ir su poreikiais“, – tikina Kauno arkivyskupijos atstovas.

Jis mini, kad investicijos į objektą sudarė per du milijonus eurų. „Dalį lėšų investavo mūsų Ekonomo tarnyba, kitą dalį – objekto nuomininkai bei projekto operatoriai“, – pažymėjo D.Chmieliauskas.

(Pagal 15min)