Mokesčių mokėtojų pinigai Bažnyčios turtui remontuoti

  • 2018-06-14
  • laisvamanis
Pra­bė­go be­veik me­tai po vi­suo­me­ni­nin­kų su­kel­to skan­da­lo dėl nyks­tan­čio Lin­ku­vos (Pakruojo r.) kar­me­li­tų vie­nuo­ly­no ir pa­ža­dų jį res­tau­ruo­ti. Is­to­ri­jos bei kul­tū­ros pa­mink­las, kol kas gel­bė­tas tik su­si­ti­ki­mais ir po­kal­biais, griū­va to­liau. Šan­są iš­lik­ti uni­ka­liam pa­sta­tui tei­kia šio­mis die­no­mis pa­siek­tas Sei­mo pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Pranc­kie­čio ir Šiau­lių vys­ku­po Eu­ge­ni­jaus Bar­tu­lio su­si­ta­ri­mas. Per­nai ru­de­niop į Lin­ku­vą bu­vo at­vež­ta dau­giau kaip tūks­tan­tis kvad­ra­ti­nių met­rų čer­pių, pa­rū­pin­tų Šiau­lių vys­ku­pi­jos. Per­deng­ti vie­nuo­ly­no sto­gą skir­tos čer­pės su­dė­tos sau­go­ti mies­to prieš­gais­ri­nės ko­man­dos kie­me. Skaityti toliau